FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD PDF

Schools 14 – 19 Page Content. Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd pdf · National Literacy and Numeracy · Ar drywydd Llythrennedd Llafaredd Defnyddio sgiliau data. Ymresymu rhifyddol. Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a. Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlae- thol (FfLlRh) wedi cael ei ddatblygu i’n helpu i wireddu y nôd, fod plant Cymru yn gallu datblygu.

Author: Shaktizahn Vokazahn
Country: Mexico
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 22 October 2008
Pages: 491
PDF File Size: 6.86 Mb
ePub File Size: 15.94 Mb
ISBN: 821-3-98672-897-7
Downloads: 98797
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vutaxe

Published on Jul View Download 4. Arloesi Rydym yn gwellar hyn a wnawd i addysgwyr a dysgwyr, i fwy ohonynt.

Cynnwys Rydym yn gwrando, rhannu ac yn dysgu oddi wrth addysgwyr ac arbenigwyr. O gynllunio i adrodd i asesu Y Fframwaith hyd ymaDatblygwyd yn wreiddiol fel offeryn cynllunio cwricwlwm Gofyniad statudol ar gyfer y cwricwlwm o fis Medi Gofyniad statudol o adrodd i rieni o fis Medi “Gofyniad statudol o ran asesu” o fis Medi Erbyn hyn, rhaid i ysgolion asesu llythrennedd a rhifedd dysgwyr ar draws y cwricwlwm gan ddefnyddior FfLlRh.

Yn hytrach, dylid defnyddior FfLlRh i helpu i ddisgrifio cynnydd dysgwr, meysydd o gryfder ar camau nesaf ar gyfer datblygiad.

  AMERICAN EXCEPTIONALISM A DOUBLE-EDGED SWORD PDF

Llywodraeth Cymru, Gwybodaeth am y Fframwaith, Ebrill http: Bydd yr astudiaethau peilot yn digwydd o fewn ysgolion braenaru a byddant yn ffurfior sail i ganllawiau i bob ysgol ar asesu ac adrodd yn erbyn y FfLlRh.

Gwirionedd Y Dull Pragmataidd Dylech adnabod maes penodol or Fframwaith i ganolbwyntio arno mewn sesiynau byr a miniog o asesu syn bwydo i gynllunio ac ymyraethau.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework. – [PPT Powerpoint]

Adnoddau Incerts ar gyfer y Fframwaithwww. Nid yw Estyn yn ffafrio unrhyw fodel i ysgolion ei ddefnyddio ar gyfer gweithredur Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Bydd arolygwyr yn barnu effeithiolrwydd y ddarpariaeth ac arweinyddiaeth o ran eu cyfraniad at ddeilliannau ac nid ar sail ffafrio unrhyw ddulliau penodol. MythBydd y Fframwaith yn y pen draw yn disodli disgrifyddion presennol y deilliannau ar lefelau.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

GwirioneddDylai ysgolion barhau i gynllunio ac olrhain cynnydd gyda deilliannau a lefelau, ond dylent hefyd ddefnyddior Fframwaith yn adeiladol. Caiff dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 eu hasesu, gan eu hathrawon, yn erbyn deilliannaur Cyfnod Sylfaen a disgrifiadau lefelaur Cwricwlwm Cenedlaethol Byddwn yn defnyddio data ynghylch y dysgwyr syn cyflawni Lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, ac w cyflawni Lefel 6 ar ddiwedd Cyfnod Cframwaith 3.

  BEDIENUNGSANLEITUNG CANON EOS 300D PDF

Datganiad y Gweinidog, Llywodraeth Cymru, Mawrth http: Camau Cynnydd fydd y sail ar gyfer asesu dysgu hefyd. Dylid dangos dilyniant drwy Gamau Cynnydd, yn hytrach na lefelau.

Bydd Camau Cynnydd rheolaidd yn darparu map ffyrdd ar gyfer y cynnydd mewn dysgu gan bob plentyn a pherson ifanc. Penderfynu ar drefn eich adroddiadYmuno Rhwydwaith Incerts y flwyddyn nesafManylion ar http: Prosiect llythrennedd gwybodaeth cymru v2.

Betsan a Roco yn y pentref- Cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn Gymraeg. Y Cyd-destun Cymreig Information Literacy: The Welsh Context Documents.

Resources – Hwb

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen -? Datblygu tir ir gogledd o Nelson Quay fel Documents. Rhifedd yng nghyfnodau allweddol 2 a 3: Gweithredur fframwaith Gyrfaoedd ar Byd Gwaith Informed decisions: Implementation of the Careers and the World of Work framework.