DASAR PENSWASTAAN MALAYSIA PDF

Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporate ini telah pertama kalinya Perindustrian Negara, Dasar Pertanian Negara, Penswastaan dan lain -lain. dasar penswastaan di malaysia pdf free. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for dasar penswastaan di malaysia pdf free. Will be grateful. Dasar Pendidikan Kebaangsaan (Malaysia) National Education Policy. Dasar Penswastaan (Malaysia) Privatization Policy. Dasar Perindustrian Negara.

Author: Dir Gotaxe
Country: Estonia
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 11 November 2008
Pages: 473
PDF File Size: 2.73 Mb
ePub File Size: 11.25 Mb
ISBN: 218-1-88805-813-3
Downloads: 6413
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jucage

Dasar Persyarikatan Malaysia telah malaysa pada tahun bagi tujuan menggalakkan kerjasama sektor awam dan sektor swasta di mana kedua-duanya bertindak dan beroperasi dalam sebuah “Syarikat Malaysia”.

Melalui dasar ini, kedua-dua pihak saling bergantungan di mana sektor swasta sebagai pendukung kepada aktiviti perdagangan dan ekonomi manakala sektor awam menyediakan dasar-dasar utama, menentukan arah dan perkhidmatan sokongan yang tertentu dan kondusif bagi kemajuan perniagaan.

Dasar Pensyarikatan Malaysia

Selaras dengan pendekatan baru Kerajaan berlandaskan model ekonomi baru dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh, Kerajaan akan mempergiatkan usaha-usaha untuk merancakkan pelaburan sektor swasta dalam projek-projek pembangunan. Dalam hubungan ini, peruntukan kerajaan dalam projek-projek pembangunan akan dikurangkan dan Kerajaan akan lebih memberi perhatian kepada peenswastaan yang dilaksana dan dibiayai oleh sektor swasta sama ada melalui pendekatan penswastaan dan public private partnership PPP atau pelaburan langsung pihak swasta dalam program pembangunan negara.

  LEO BROUWER PIEZA SIN TITULO PDF

Kerajaan juga telah memperuntukkan dana khusus facilitation fund di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh RMK untuk menyokong projek-projek pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai sumbangan Kerajaan melalui kerjasama sektor awam dan sektor malagsia. UKAS adalah agensi pusat yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras projek-projek Penswastaan, PPP dan projek kerjasama sektor awam-swasta yang memberi impak kepada ekonomi negara dan boleh diberi suntikan dana facilitation fund.

Bagi menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara. Selaras dengan pelaksanaan dasar tersebut, Seksyen Penswastaan dikenali sebagai Pasukan Petugas Khas Penswastaan pada awal penubuhannya telah dibentuk penswastaaan Kerajaan dan diletakkan di bawah Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri UPE, JPM sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Penswastaan yang dianggotai oleh pelbagai agensi bagi meneliti dan memperakukan cadangan-cadangan makaysia untuk kelulusan Jemaah Menteri.

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi |

Kerajaan telah mengeluarkan Mmalaysia Panduan Mengenai Penswastaan pada tahun yang mengariskan secara terperinci mengenai objektif dasar, kaedah penswastaan dan jentera pelaksanaanya. Pada tahunKerajaan telah mengeluarkan Pelan Induk Penswastaan menjelaskan dasar dan strategi program penswastaan.

Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut:.

Sejak program penswastaan diperkenalkan pada sehingga Aprilsebanyak projek penswastaan telah dilaksanakan di seluruh negara. Kerajaan telah mendapat manfaat malzysia bentuk penjimatan perbelanjaan modal sebanyak RM bilion dan perbelanjaan mengurus operasi tahunan Kerajaan sebanyak RM7.

  CT4 CORE READING PDF

Portal Rasmi Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) – Latar Belakang

Beban perbelanjaan pentadbiran Kerajaan pula berjaya dikurangkan berikutan penswastaan 58 agensi Kerajaan yang melibatkan pemindahan kakitangan awam ke sektor pensqastaan seramaiorang. Penjimatan ini membolehkan Kerajaan mengagihkan semula sumber peruntukan pembangunan yang terhad kepada sektor yang lebih memerlukan seperti sektor pendidikan, kesihatan dan program pembasmian kemiskinan.

Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan RMK-9pendekatan Inisiatif Pembiayaan Swasta Private Finance Dasxr – PFI telah diperkenalkan oleh Kerajaan sebagai satu alternatif kaedah perolehan sektor awam bagi pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur serta kemudahan yang memanfaatkan inovasi dan kecekapan pengurusan sektor swasta. Pelaksanaan projek-projek PFI juga adalah langkah awal Kerajaan untuk memastikan pengurusan perolehan aset Kerajaan yang lebih cekap berasaskan pulangan nilai untuk wang value for money terhadap perbelanjaan Kerajaan.

Selaras dengan usaha transformasi ekonomi ke arah persaingan yang lebih kompetitif maka pada 22 AprilYBhg. Ali bin Hamsa telah dilantik sebagai Ketua Pengarah yang pertama. Pilih Bahasa Bahasa Melayu English. Kejayaan pelaksanaan dasar penswastaan negara antara lain adalah seperti berikut: