ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za meÄ‘unarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Sharamar Shakagul
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 14 February 2018
Pages: 352
PDF File Size: 6.29 Mb
ePub File Size: 3.60 Mb
ISBN: 209-5-43561-388-5
Downloads: 74383
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJoran

Credit Policies and Credit Assessment

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We upravljanj your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Home Analiza i upravljanje bankovnim rizicima Analiza i upravljanje bankovnim rizicima January 20, Author: Cileansko iskustvo, skupina autora, Ddava i poljoprivreda u Zapadnoj EuropiM.

Ekonomija za menedzere, D. Ekonomija za svakoga, R. Ekonomika i okolis, E. Englesko-hrvatski ekonomski rjemik, A. Gartsideovi modeli poslovnih pisama, S.

Hrana i poljoprivreda u triisnom gospodarstvu, M. Nacela ekonomske sociologije, Richard Swedberg, Odnosi s javnoscu, S. Osnovne metode matematicke ekonomije, A.

Pocela ekonomske politike, N. Pocela politicke ekonomije, dr. Povijest ekonomske teorije i metode, R. StanovniStvo i razvoj, A. Suvremena ekonomija rada, C. Upravljanje marketingom, P Kotler, IX. Menadzment komercijalnih banaka, P S. Menedzment malog poduzeca, N.

Planiranje i analiza kvalitete, f. Strateski menadzment, U potrazi za konkurentskom prednoiicu, A. Financijsko upravljanje i politika, f. Financijska tdista i institucije, F. Medunarodni standardi financijskog izvjesdvanja, Praktimi vodic, H.

Modemi novae i bankarstvo, R. Van Hoose, IV izd. Osnove financijskog menedzmenta, f.

Osnove upravljackog racunovodstva, L. Pojmovi i metode revizije, D. Meigs, W Meigs, IX. Korporacijski odbori koji stvaraju vrijednost, f. Rjesenje potpune naknade, f.

Reinzenjering tvrtke, Hammer, Champy, Socijalnim kapitalom do uspjeha, W Baker, Stvaranje multikulturalne organizacije, T.

Sto je sest sigma? Trening za postizanje uCinkovitosti, f. Uvod u Europsku uniju, ur. In case of any discrepancies, the original language will govern. Ovo djeio je prvotno izdaia Svjetska banka na engleskom jeziku pod nasiovom Analyzing and Managing Banking risk: Ovaj prijevod na hrvatski jezik je pripremio MATE d. U siucaju biio kakvih nedoumica, originalno izdanje prevladava. Otkrica, interpretacije i zakijucci izneseni u ovom djelu su autorovi i nuzno ne iskazuju miSijenje i pogiede izvrsnih direktora Svjetske banke ili viadaluprava koje oni predstavijaju.

  CARCASSI ALLEGRO PDF

Svjetska banka ne garantira za tocnost podataka iznesenih u ovom djeiu. Granice, boje, nazivija i ostaie informacije prikazane na kartama unutar ovog djeia ne podrazumijevaju iii sugeriraju misljenje Svjetske banke o pravnom statusu bilo kojeg teritorija, podrsku iii prihvacanje takvih granica. Duro Njavro Prevoditelji dr. Zagrebacka skola ekonomije i managementa, Analyzing and managing banking risk: ISBN Mate 1. Brajovic Bratanovic, Sonja I.

Bankovno poslovanje — Upravljanje rizikom Sadrzaj Predgovor drugom izdanju Zahvale 1. Analiza i upravljanje bankovnim rizicima rizocima.

Promjene u okruzenju poslovanja banaka 1. Zasto analiziramo banke 2. Pretpostavka analize izlozenosti riziku Kljucni sudionici u procesu korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima 3.

Nacela korporativnog upravljanja 3. Uspostava okvira za korporativno upravljanje i upravljanje rizicima 3. Nadzor nad upravljanjem rizicima 3. Neopoziva odgovomost za poslovanje banke Uprava: Odgovomost za poslovanje banke i primjenu politika za upravljanje rizicima Odbor za reviziju i unutrasnja revizija: Nastavak funkcije upravljanja rizicima nadzomog odbora Vanjski revizori: Ponovna procjena tradicionalnog pristupa u revidiranju banaka Uprzvljanje opce javnosti Struktura bilance stanja i upravljanje bilancom ban aka 4.

Struktura bilance stanja 4. Rast abaliza promjene 4.

Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – Free Download PDF

Vaznost profitabilnih banaka Struktura racuna dobiti i gubitka Struktura prihoda i kvaliteta dobiti Pokazatelji profitabilnosti Analiza pokazatelja profitabilnosti Adekvatnost kapitala 6. Znacajke i uloga kapitala 6. Predlozene rzicima za odredivanje adekvatnosti kapitala 6. Sastavnice kreditnog rizika 7.

Depoziti i pozajm1jivanje na trzistu Struktura rocnosti i neusk1adenosti u financiranju 8. Preg1ed funkcija riznice 9. Upravljanje investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti Upravljanje tdisnim rizicima i spekulativno trgovanje Svojstva trzisnog rizika Upravljanje kamatnim rizikom Izvori kamatnog rizika Upravljanje valutnim rizikom Podrijetlo i sastavnice upravljaje rizika Providnost financijskih izvjesca banaka Vaznost korisnih inforamcija Odnos izmedu analize rizika i nadzora banaka Postupak nadziranja banaka Popratni upitnik radi lakse analize banaka 2.

  GURPS ABYDOS PDF

Trazeno prikazivanje u financijskim izvjescima, po kategorijama rizika, prema MRS-ovima 3. Nedostaci pronadeni u racunovodstvenoj praksi Izabrani okviri 3. Ova publikacija nastoji nadopuniti postojece metodologije uspostavljanjem obuhvatnog okvira za procjenu banaka, ne samo koristenjem financijskih podataka nego i razmatranjem korporativnog upravljanja. Smatra se da je svaki od kljucnih sudionika u procesu korporativnog upravljanja kao sto su dionicari, direktori, izvrsno rukovodstvo te unutrasnji i vanjski revizori odgovoran za odredene sastavnice upravlj anj a financij skim i operativnim rizicima.

Financijski su rizici prikazani u grafikonima kako bi se potaknula tendencija za analiziranjem i utvrdivanjem stanja na makrorazini.

ViewInside – Analiza i upravljanje bankovnim rizicima

Ovaj pristup pruza potporu nespecijaliziranom menadZmentu i analiticarima pri uklopljivanju razliCitih podrucja rizika i osigurava jasno prikazivanje odnosa izmedu razliCitih kategorija rizika. Predlozeni pristup takoder podupire cinjenica da neki rizici ne moraju biti znacajni u manje razvijenom okruzenju.

U knjizi se sluzimo brojnim analitickim pomagalima, a osiguranje i pristup mreinoj stranici koja sadrzi tablicni dijagnosticki model koji pomaze pri organiziranju podataka o bankama u grafikone pri analizi pokazatelja i sastavljanju statistickih tablica. Detaljni upitnik pomaze osobama koje provode dubinsko istrazivanje due diligence ili druge poslove kod analize banaka. Drugo izdanje -Analiza i upravljanje bankovnim rizicima – ostalo je vjemo ciljevima prvoga.

Ono ukljucuje nova poglavlja o upravljanju riznicnom funkcijom i upravljanju investicijskim portfeljem stabilne likvidnosti. Ove promjene uvjetovale su preustroj poglavlja vezanih za upravljanjetdisnimrizicima kakobisenaglasilopodrucjetrgovanjauime i za racun bankekamatnim rizikom, rizikom likvidnosti i valutnim rizikom.